Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia energiatodistuksesta

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 10.6.2013:
Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

K: Mikä on rakennuksen energiatodistus?
V: Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä elämän suurin hankinta. Lisäksi uusi energiatodistus sisältää ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta.
Pientalojen energiankulutuksella on merkitystä, sillä niiden osuus rakennusten energiankulutuksesta on 27 %. Kaiken kaikkiaan rakennuksissa kuluu jopa 40 % energian kokonaiskulutuksesta Suomessa.
Laki rakennuksen energiatodistuksesta vahvistettiin 18.1.2013. Samalla päätettiin, että se tulee voimaan 1.6.2013.

K: Milloin energiatodistus tarvitaan?
V: Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa. Jatkossa energiatodistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa.
Uudistetut energiatodistukset tulevat käyttöön vaiheittain. Niitä tehdään heti lain voimaantulon 1.6.2013 jälkeen lähes kaikessa uudisrakentamisessa sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuinkerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen. Lisäksi muutamille muille rakennustyypeille on siirtymäaikoja: rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen ja hoitoalan rakennuksia sekä kokoontumis- ja opetusrakennuksia 1.7.2015 alkaen.
Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen, vuokra on pieni tai kohdetta ei esitellä julkisesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai pienille, alle 50 m² kokoisille rakennuksille

K: Miten energiatodistus hankitaan?
V: Jatkossa energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä. Lista energiatodistusten tekijöistä on 1.6.2013 lähtien valvovan viranomaisen eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn verkkosivuille. Käytännössä etenkin pientaloissa energiatodistuksen laatimisen voi yhdistää

kuntotarkastukseen tai vastaavaan, mikäli kuntotarkastuksen tekijä on pätevöitynyt energiatodistuksen laatimiseen.
Mikäli kiinteistö on esimerkiksi arvoltaan vähäinen, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Silloin todistuksen laatijan ei tarvitse käydä paikan päällä eikä rakennuksen energialuokkaa määritellä.

K: Milloin voi käyttää kevennettyä menettelyä tavallisen energiatodistusten sijasta?
V: Kevennettyä menettelyä voidaan haluttaessa käyttää silloin, jos myytävä rakennus tai kiinteistö taikka huoneisto tai sen hallintaoikeus enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävässä asuinrakennuksessa (omakoti- tai paritalo) on arvoltaan hyvin vähäinen. Vähäisenä arvona pidetään tilannetta jossa myyntihinta on alle 50 000 euroa.
Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös edellä lueteltuja kohteita vuokrattaessa, jos vuokra jää alle 350 euroon kuukaudessa. Jos samasta kohteesta (paritalossa yksittäisestä asuinhuoneistosta), peritään useampia erillisiä vuokria, perittyjen vuokrien yhteensä tulee jäädä alle mainitun enimmäisrajan
Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää myös muun erityisen syyn tilanteissa. Nämä ovat lähisukulaisten välinen myynti tai vuokraus tai se, että kohdetta ei esitellä tai siitä ilmoiteta julkisesti.

K: Voiko vanhaa energiatodistusta enää käyttää?
V: Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa voimassaoloaikansa mukaisesti. Isännöitsijätodistukseen sisältyville energiatodistuksille, jotka ovat yleisin energiatodistustyyppi, voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2014 loppuun asti.

K: Miten vanhat ja uudet energiatodistukset erottaa toisistaan?
V: Vaikka tuttu nuolikuvio ja perusilme säilyvät, todistus sisältää myös joitakin muutoksia. Muun muassa todistuksen värimaailma on muuttunut vihreästä siniseksi ja todistus sisältää aina useita sivuja. Myynti – ja vuokrausilmoituksissa tulee näkyä, mikäli energiatodistus on tehty ennen uudistusta eli ennen 1.6.2013. Käytännössä tämä näkyy ilmoituksissa siten, että ennen uudistusta tehtyjen energiatodistusten energialuokka ilmoitetaan siten, että siihen kirjaintunnuikseen lisätään alaindeksinä vuosiluku 2007 eli esimerkiksi A2007. Lukumäärällisesti tämä koskee vain muutamia tuhansia kerros- ja rivitaloja sekä tuona aikana rakennettuja uudisrakennuksia.

K: Kuinka paljon energiatodistuksen tekeminen maksaa?
V: Energiatodistusten kustannukset on pyritty pitämään kohtuullisena. Pientalon energiatodistuksen laatimiskustannuksen on arvioitu olevan noin 500–700 euroa ja asuinkerrostalokohteen noin 1000–1500 euroa. Hinnat ovat kuitenkin aina tapauskohtaisia.

Kustannukset ovat kohtuullisen pienet suhteessa esimerkiksi rakennusten myyntihintoihin ja -palkkioihin. Ennen energiatodistus oli voimassa vaihtelevasti 1-10 vuotta. Uudistuksen myötä se on voimassa 10 vuotta, joten hinnassa kannattaa huomioida myös todistuksen käyttöikä.
Matkakustannukset voivat vaikuttaa hintaan jonkin verran maantieteellisestä sijainnista riippuen.

K: Miksi säästösuosituksia tarvitaan?
V: Säästösuositukset ovat energiatodistuksen ydinasia. Ne kertovat ostajalle, miten voi parantaa rakennuksen energiatehokkuutta ja edistää hyvää kiinteistönpitoa. Myös EU-direktiivi edellyttää säästösuosituksia.

K: Mihin energialuokitukset perustuvat?
V: Energialuokitus perustuu rakennuksen teknisten ominaisuuksien perusteella määritettyyn kokonaisenergiankulutukseen eli ns. rakennuksen E-lukuun. E-luku koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.
Käytössä ovat samat kertoimet ja määritelmä energiatehokkuudesta kuin 1.7.2012 voimaan tulleissa uudisrakentamisen määräyksissä. Energiatehokkuus määritetään aina samoilla laskentasäännöillä, joten vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta voi verrata keskenään.

K: Mistä tietää mikä energialuokka on hyvä ja mikä huono?
V: Tällä hetkellä rakennettavat uudet pientalot sijoittuvat usein luokkaan C, vanhat pientalot usein alemmas. Käytännössä vanhalle pientalolle esimerkiksi luokka D tai E on ihan normaali saavutus.
Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

K: Miksi todistusta ei tehdä toteutuneen energiankulutuksen pohjalta?
V: Tavoitteena on mahdollisimman vertailukelpoinen todistus, joka antaa ostajalle tai vuokraajalle talon energiankulutuksesta luotettavaa tietoa, joka ei ole riippuvainen nykyisistä käyttäjistä, vaan perustuu rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin. Vastaavia vertailumenetelmiä ovat jo tutuiksi tulleet kodinkoneiden energiamerkinnät ja autojen ominaiskulutukset. Nekin kertovat laitteista, eivät käyttäjistä tai käyttötavoista. Todistus sisältää myös tiedon sen hetkisten käyttäjien toteutuneesta ostoenergiankulutuksesta.

K: Miksi todistus on rakennuskohtainen, eikä esimerkiksi taloyhtiökohtainen?
V: Samassa taloyhtiössä voi olla eri aikaan rakennettuja erilaisia taloja, joiden energiatehokkuus poikkeaa toisistaan. Myös uudisrakentamisen energiamääräykset ovat rakennuskohtaisia.

K: Voiko isännöitsijäntodistukseen sisältyviä energiatodistuksia vielä tehdä?
V: Ei sen jälkeen, kun uusi laki tulee voimaan 1.6.2013. Mutta jos isännöitsijäntodistukseen sisältyvä energiatodistus on voimassa uuden lain voimaantullessa, voi tällaista todistusta käyttää vielä vuoden 2014 loppuun asti.

K: Aiemmin todistus oli taloyhtiökohtainen, uuden lain mukaan rakennuskohtainen. Miten jatkossa voi käyttää voimassaolevaa energiatodistusta?
V: Voimassaolevaa yhtiömuotoista energiatodistusta voi käyttää yhtiön eri rakennuksille niin kauan kuin todistus on voimassa.

K: Milloin uudet säännöt energiatodistuksista koskevat olemassa olevia paritaloja?
V: Jos paritalo on rakennettu ennen vuotta 1980, laki koskee niitä vasta 1.7.2017. Jos kyseessä on uudempi rakennus, uudet säädökset koskevat niitä lain tultua voimaan 1.6.2013 alkaen. Aikataulut ovat samat, olipa kyseessä yksittäinen paritalo tai yhtiömuotoisesti rakennettu paritalo.

K: Milloin uudet säännöt energiatodistuksista koskevat vanhoja asuinkerrostaloja?
V: Asuinkerrostaloja uusi lainsäädäntö koskee lain voimaan tultua eli 1.6.2013 alkaen.

K: Miten energiatodistusten laatua valvotaan?
V: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tulee viranomaisena valvomaan energiatodistusten tekijöitä ja todistusten laatua esimerkiksi pistokokein.

lähde:ympäristöministeriö


AAA logo FI 2015AAA logo 2016 FI